Zamówienia: +48 609 513 513 | Zamówienia w dni robocze w godz. 7:00-15:00

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Aplikacji EKO-TANK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady (rodzaje, zakres i warunki) świadczenia przez EKO – TANK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu („EKO – TANK”) na rzecz Użytkowników usług z wykorzystaniem Aplikacji EKO-TANK („Aplikacja”) oraz określa warunki i sposoby korzystania przez Użytkowników z „Aplikacji”.

Usługi będą świadczone przez EKO TANK zgodnie z tym Regulaminem. Z uwagi na fakt, że korzystanie z Aplikacji jest uwarunkowane zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, wymagane jest zapoznanie się z jego warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Usług z wykorzystaniem Aplikacji.

Wszystkie wyrażenia pisane wielką literą i wyróżnione pogrubieniem użyte w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w rozdziale II. Definicje Regulaminu.

II. DEFINICJE

  1. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą EKO-TANK umożliwiające Użytkownikom korzystanie z

   Usług.

  2. EKO – TANK – z siedzibą w Osiu (86-150), ul. Dworcowa 8D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000053088, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, posiadającą numer REGON: 092969790 oraz będącą podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP: 5591828206, numer rejestrowy BDO 000113323, posiadająca status dużego przedsiębiorcy zgodnie art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019r. poz. 118 ze zm.), z kapitałem zakładowym 5 435 000,00 złotych.

  3. Karta Stałego Klienta – karta elektroniczna zapisana w Aplikacji, przypisana do danego Użytkownika, wydawana po uprzednim zarejestrowaniu się w Aplikacji, upoważniająca do uzyskiwania Korzyści dostępnych dla Użytkowników. Karta Stałego Klienta nie jest kartą imienną ani nie jest środkiem płatniczym.

  4. Korzyści – specjalne oferty promocyjne prezentowane w Aplikacji, w szczególności w postaci kuponów i rabatów, dostępne wyłącznie dla Użytkowników; Korzyści mogą dotyczyć zakupu ograniczonej ilości Produktów, o czym Użytkownik będzie każdorazowo informowany.

  5. Platforma cyfrowa – sklep udostępniający oprogramowanie przeznaczone do korzystania na Urządzeniach Mobilnych z zainstalowanym w system operacyjny Android oraz iOS w tym Google Play, AppStore.

  6. Produkt – paliwo zatankowane na Stacji Paliw, wybrane produkty pozapaliwowe lub usługi dostępne na Stacji Paliw.

  7. Regulamin – niniejszy dokument regulaminu dotyczący zasad świadczenia Usług przez EKO- TANK oraz korzystania z Aplikacji.

  8. Rejestracja Użytkownika – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Aplikacji po jej zainstalowaniu na Urządzeniu Mobilnym i aktywowanie Karty Stałego Klienta.

  9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  10. Sprzedawca EKO-TANK.

  11. Stacje Paliw – stacje paliw działające pod marką „EKO-TANK”.

  12. Umowa – umowa o świadczenie przez EKO-TANK na rzecz Użytkownika Usług za pośrednictwem Aplikacji oraz o korzystanie z Aplikacji.

  13. Urządzenie Mobilne – urządzenie pozostające w dyspozycji Użytkownika, w postaci smartfona, pozwalające na korzystanie z Aplikacji udostępnionej na Platformie cyfrowej.

  14. Usługa – każda z usług wymienionych w Regulaminie, świadczonych na zasadach określonych w Regulaminie, z wykorzystaniem Aplikacji zainstalowanej i poprawnie skonfigurowanej w Urządzeniu Mobilnym.

  15. Weryfikacja Użytkownika – zabezpieczenie Aplikacji poprzez funkcjonującą w Urządzeniu Mobilnym blokadę Urządzenia Mobilnego w postaci PINu alfanumerycznego lub biometryki.

  16. Użytkownik – osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z EKO – TANK Umowę, która przeprowadziła proces Rejestracji Użytkownika.

III. UMOWA

  1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu.

  2. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

  3. Po zawarciu Umowy oraz zainstalowaniu Aplikacji Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Aplikacji oraz korzystania z Usług, o których mowa powyżej w Rozdziale V. Usługi.

  4. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że:

   a) podawane przez Użytkownika w procesie uzyskania dostępu do Aplikacji i korzystania z Aplikacji dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,

   b) jest uprawniony do zawarcia Umowy,

   c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,

   d) nie ma miejsca zamieszkania w kraju objętym embargiem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), nie jest z kraju oznaczonego przez rząd USA jako kraj wspierający terroryzm oraz nie jest podmiotem objętym ustalonymi przez rząd USA restrykcjami kontraktowania.

  5. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia.

  6. EKO-TANK może rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa tygodnie.

  7. EKO-TANK ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji:

   a) określonej w rozdziale VII Licencja punkt 8,

   b) korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zachowania zgodnego z prawem i z Regulaminem oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu, nie krótszego niż 7 (siedem) dni,

   c) innego naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia

   popełnienia przez Użytkownika przestępstwa mającego lub mogącego mieć wpływ na wykonywanie Umowy albo w sytuacji popełnienia takiego przestępstwa.

  8. W sytuacjach opisanych w punkcie 7 powyżej, EKO-TANK, przed rozwiązaniem Umowy, jeżeli będzie to konieczne do ustalenia, czy istnieją podstawy do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jest uprawniony do zablokowania możliwości korzystania z niektórych lub wszystkich Usług do czasu wyjaśnienia sprawy lub usunięcia przez Użytkownika skutków dokonanych naruszeń, każdorazowo jednak na okres nie dłuższy niż 14 (czternaście) dni.

  9. W przypadku rozwiązania Umowy, EKO-TANK dokonuje niezwłocznej dezaktywacji możliwości korzystania z Usług, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z wszystkich Urządzeń Mobilnych, na których została ona zainstalowana.

  10. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.

  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.

  12. Umowa podlega prawu polskiemu, a w zakresie nieuregulowanym stosuje się obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

IV. REGULAMIN

 

  1. EKO-TANK nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy:

   a) na stronie internetowej https://ekotank.pl/dokumenty,

   b) w Aplikacji,

   c) na Platformie cyfrowej w postaci linku.
   1.  
  2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.

  3. EKO-TANK może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w sytuacji:

   a) wprowadzania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,

   b) zmiany w sposobie lub zakresie świadczenia Usług,

   c) modyfikacji systemów EKO-TANK,

   d) zmiany dostawców usług wymienionych w Regulaminie,

   e) zmiany obowiązującego prawa lub jego wykładni w zakresie koniecznym do zapewnienia zgodności z prawem,

   f) zmian w zakresie lub zasięgu prowadzonej działalności przez EKO-TANK,

   g) wskutek aktów lub czynności organów administracji publicznej.

  4. Zmiany, o których mowa w punkcie 3 powyżej, wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmienionego Regulaminu do Aplikacji. EKO-TANK, zawiadamia o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie mailowo odpowiedniej informacji zawierającej treść zmienionego Regulaminu. W razie zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę.

  5. W przypadku wprowadzenia nowej wersji Aplikacji, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości pobrania oraz zainstalowania nowej wersji Aplikacji.

    

V. USŁUGI

  1. Aplikacja jest przeznaczona do korzystania na Urządzeniach Mobilnych, a EKO-TANK udostępnia ją bez dodatkowych opłat za pomocą wybranych sklepów internetowych oferujących oprogramowanie przeznaczone dla takich Urządzeń Mobilnych (Platforma cyfrowa) z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS takich jak: Google Play i AppStore.

  2. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących Usług:

   a) Rejestracja Użytkownika poprzez rejestrację Urządzenia Mobilnego i zapisanie na nim danych Użytkownika:

   • identyfikacyjnych Użytkownika,

   • dane przedsiębiorstwa, za które lub w imieniu którego Użytkownik działa,

   • numer rejestracyjny pojazdu, oraz aktualizacja lub usunięcie tych danych,


   b) korzystanie z Karty Stałego Klienta,

   c ) Prezentacja mapy z uwzględnieniem najbliższych stacji od punktu, w którym znajduje się Użytkownik.

   d) Nawigowanie do wskazanej przez Użytkownika Stacji Paliw z wykorzystaniem zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika aplikacji mapowej.

   e) Prezentacja Produktów oferowanych przez Stacje Paliw.

   f) Prezentacja Korzyści obowiązujących na Stacjach Paliw – wyświetlane informacje o Korzyściach, są elementem Usług dostępnych za pomocą Aplikacji.

   g) usługa aktualizacji Aplikacji.

3. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski.

4. EKO-TANK nie pobiera opłat za Usługi wskazane w punkcie III Regulaminu.

5. EKO-TANK nie świadczy usług dostarczania systemu umożliwiającego lokalizację Urządzenia Mobilnego, usług lokalizacji oraz usług transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej. Usługi te są dostarczane przez osoby trzecie, ale korzystanie z tych usług przez Użytkownika może być konieczne do korzystania z niektórych Usług świadczonych przez EKO- TANK i funkcji Aplikacji. Zgoda Użytkownika na lokalizację Urządzenia Mobilnego może zostać w dowolnym momencie odwołana przez Użytkownika w ustawieniach systemu operacyjnego Android lub iOS. Odwołanie zgody na lokalizację może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie Aplikacji, w tym Usług.

6. W zakresie, w jakim w związku z korzystaniem z Aplikacji ma miejsce korzystanie z usług świadczonych przez podmioty trzecie, Użytkownik ma obowiązek we własnym zakresie przestrzegać określonych przez podmioty trzecie (w tym podmioty świadczące usługi transmisji danych) regulacji (w szczególności regulaminów i umów) oraz uiszczać wszystkie opłaty związane z korzystaniem z usług podmiotów trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulacji dotyczących korzystania z Platformy cyfrowej.

VI. KORZYSTANIE Z APLIKACJI

  1. W celu korzystania z Aplikacji i korzystania z Usług wymagane jest pobranie Aplikacji z Platformy cyfrowej, zainstalowanie jej na Urządzeniu Mobilnym oraz wykonanie pozostałych czynności opisanych w Regulaminie. Użytkownik jest uprawniony do pobrania Aplikacji, jej zainstalowania i korzystania z niej wyłącznie po uprzednim zawarciu z EKO-TANK Umowy.

  2. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym należy pobrać Aplikację z Platformy cyfrowej. Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej lub aplikacji sklepu.

  3. W celu korzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest do złożenia wymaganych oświadczeń i zgód:


   a) Dla osoby fizycznej:

   b) Imię, e-mail, numer telefonu;

   c) Dla osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą dodatkowo: nazwę firmy, NIP, adres (ulica, numer domu, opcjonalnie numer mieszkania, kod pocztowy, miasto).

  4. Użytkownik może skorzystać z możliwości usunięcia zarejestrowanego Urządzenia Mobilnego w Procesie Rejestracji, o której mowa powyżej, poprzez: (i) wybranie opcji „Usuń konto” w Aplikacji lub (ii) złożenie pisemnej rezygnacji na adres: EKO-TANK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8D, Osie (86-150), z dopiskiem ,,EKO-TANK Aplikacja EKO-TANK” lub ( i i i ) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@ekotank.pl. Usunięcie Urządzenia Mobilnego skutkuje wyrejestrowaniem Użytkownika oraz utratą dostępu do funkcjonalności Aplikacji. Ponowne skorzystanie z funkcjonalności Aplikacji wymaga od Użytkownika ponownej Rejestracji Użytkownika.

  5. W celu uzyskania dostępu do Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest dokonać Weryfikacji Użytkownika.

  6. Po uzyskaniu dostępu do Aplikacji, Użytkownik może zostać poproszony (w tym w ramach korzystania z Aplikacji) o podanie EKO-TANK także dodatkowych danych (innych aniżeli dane przekazane EKO-TANK w procesie uzyskania dostępu do Aplikacji), których podanie może być wymagane z uwagi na funkcjonalności Aplikacji, zakres korzystania z Aplikacji lub uwarunkowania związane z świadczeniem Usługi.

  7. Od momentu Rejestracji Użytkownika, Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z Korzyści.

  8. Korzyści mogą być adresowane do wszystkich Użytkowników bądź tylko do wybranej grupy Użytkowników.

  9. Aby skorzystać z Korzyści dedykowanych dla Użytkownika, Użytkownik powinien okazać kasjerowi w Aplikacji, przed dokonaniem płatności, swoją Kartę Stałego Klienta.

  10. Skorzystanie przez Użytkownika z Korzyści może być regulowane odrębnymi regulaminami, dedykowanymi dla poszczególnych Korzyści. Regulamin danej Korzyści nie może być sprzeczny z niniejszym Regulaminem. Regulamin danej Korzyści będzie dostępny w Aplikacji.

  11. Ceny Produktów są dostępne przy odpowiednich Produktach dostępnych na Stacji Paliw. Aktualne dla danej Stacji Paliw ceny paliw uwidocznione są w złotych polskich na pylonie cenowym oraz na dystrybutorze na tej Stacji Paliw.

  12. EKO-TANK w przypadku zaistnienia poważnych problemów z możliwością realizacji danej Usługi ma prawo czasowo wstrzymać możliwość korzystania z tej Usługi.

  13. Korzystanie z niektórych Usług (funkcji Aplikacji) wymaga połączenia z serwerem EKO-TANK poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik we własnym zakresie uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez tego operatora. Koszt połączenia z infolinią następuje według cennika operatora.

  14. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać również zezwolenia na uruchomienie funkcji geolokalizacji w urządzeniu Użytkownika. Informacje przesyłane w ramach korzystania z Aplikacji oraz korzystania z Usług mogą zostać powiązane przez EKO-TANK z aktualną lokalizacją Urządzenia Mobilnego, za pośrednictwem, którego ma miejsce korzystanie z Aplikacji lub realizacja innych Usług. Użytkownik przystępując do korzystania z Aplikacji powinien wyrazić zgodę na lokalizowanie Urządzenia Mobilnego, za pośrednictwem, którego ma miejsce korzystanie z Aplikacji. Odmowa wyrażenia zgody na lokalizowanie Urządzenia Mobilnego, o którym mowa powyżej, może uniemożliwić realizowanie Usług. Użytkownik może w każdej chwili według własnego uznania cofnąć lub wyrazić zgodę na lokalizację, o której mowa w niniejszym ust. w ustawieniach Aplikacji.

  15. Wszelkie informacje przekazywane EKO-TANK przez Użytkownika w ramach Umowy, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania z Aplikacji, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich. Z chwilą przekazania tych informacji Użytkownik udziela EKO-TANK uprawnienia do wykorzystywania tych informacji na potrzeby związane z realizacją Umowy.

  16. EKO-TANK informuje, że zgodnie z wymogami i regulacjami właścicieli Platform cyfrowych Aplikacja może podlegać regulacjom eksportowym Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Chin. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich regulacji eksportowych, którym podlega Aplikacja.


VII. LICENCJA

  1. Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, a także elementów Aplikacji oraz układu i kompozycji tych elementów, przysługują EKO-TANK, za wyjątkiem oznaczeń partnerów EKO-TANK. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika składników wskazanych w niniejszym punkcie, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą EKO-TANK. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Aplikacji zgodnie z obowiązującym prawem, jej przeznaczeniem, oraz zasadami współżycia społecznego jak również z poszanowaniem praw osób trzecich.

  2. Z chwilą zawarcia Umowy EKO-TANK udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji udzielana jest bez dodatkowych opłat z tytułu jej udzielenia.

  3. Licencja udzielana jest na okres obowiązywania Umowy.

  4. Licencja umożliwia korzystanie z Aplikacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego (zgodnego z Regulaminem) korzystania z Aplikacji.

  5. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym, bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji obejmujących:

   a) wprowadzenie do pamięci Urządzenia Mobilnego,

   b) utrwalenie w pamięci Urządzenia Mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu Mobilnym,

   c) tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia Mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,


   d) przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego (konfiguracja).

  6. Licencja obejmuje uprawnienie do korzystania z Aplikacji (w granicach licencji) przez Użytkowników niemających miejsca zamieszkania w kraju objętym embargiem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub niepochodzących z takiego kraju, niebędących z kraju oznaczonego przez rząd USA jako kraj wspierający terroryzm oraz niebędących podmiotami objętymi ustalonymi przez rząd USA restrykcjami kontraktowania.

  7. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:

   a) badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania jej idei i zasad funkcjonowania,

   b) samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji,

   c) wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem lub używaniem w oderwaniu od Aplikacji,

   d) uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od EKO-TANK, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji,

   e) publikowaniem Aplikacji,

   f) innym niż publikowanie przez EKO-TANK na Platformie cyfrowej udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji,

   g) korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem.

  8. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia EKO-TANK do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  9. Użytkownik nie posiada praw do prezentowania lub innego wykorzystywania Aplikacji w celach komercyjnych lub wykraczających poza dozwolony użytek.

  10. Użytkownik jest zobowiązany:

   a) podejmować niezbędne środki służące zapobieganiu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń wykorzystywanych podczas korzystania z Aplikacji, w szczególności jest zobowiązany do przechowywania Urządzenia Mobilnego, z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym; .
   b) niezwłocznie zgłosić do EKO-TANK fakt nieuprawnionego użycia Aplikacji, jak też stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia uprawnień wymaganych do korzystania z Aplikacji (w szczególności w przypadku wejścia przez osobę nieuprawnioną w posiadanie Urządzenia Mobilnego z zainstalowaną Aplikacją).

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest EKO-TANK Sp. z o.o. z siedzibą w Osiu (86-150), ul. Dworcowa 8D. Z EKO-TANK można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@ekotank.pl, telefonicznie pod nr: 52 52 33 300 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

  2. W EKO-TANK został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@ekotank.pl.

  3. Zebrane dane Użytkowników będą przetwarzane w celach:

   a) związanych z zawarciem i realizacją Umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Aplikacji, której Użytkownik jest stroną, w tym: rejestracji konta w Aplikacji, umożliwienia Użytkownikowi inicjowania płatności z wykorzystaniem Aplikacji, prawidłowej realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie;

   b) marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych na Stacjach Paliw EKO-TANK na wskazany przez Użytkownika kanał komunikacji;

   c) ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z Umowy.

  4. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika wynikającą z RODO jest:

   a) wykonanie Umowy, jak również podjęcie działań przed jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;


   b) prawnie uzasadniony interes EKO-TANK, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją Umowy, w tym:

   • udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski Użytkowników;

   • dochodzenie lub odpieranie ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy;

   • realizacja działań marketingowych pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, za pomocą poczty elektronicznej na podany adres e-mail lub wiadomości „Push” wyświetlanych w Aplikacji.

  5. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń wynikających z Umowy.

  6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie EKO-TANK, w tym m.in. podmiotom: zarządzającym Stacjami Paliw EKO-TANK, obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, prowadzącym infolinię dla Użytkowników, obsługującym mailingi, realizującym działania marketingowe, prowadzącym obsługę finansowo-księgową, doradztwo prawne oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z EKO-TANK i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

  7. Każdy Użytkownik ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes EKO-TANK, o którym mowa w pkt 4 lit. c. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z EKO-TANK lub z inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 1 i 2.

  8. Każdy Użytkownik w dowolnej chwili może wycofać swoją zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (na wybrany wcześniej kanał komunikacji) poprzez: odznaczenie danego pola wyboru w Aplikacji mobilnej. EKO-TANK zastrzega, że czas reakcji na żądanie odwołania zgody wynosi do 48 godzin. W tym czasie Użytkownik może otrzymywać jeszcze informacje handlowe, które zostały przygotowane do wysłania w systemie mailingowym przed momentem wycofania zgody.

  9. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

  1. EKO-TANK nie ponosi odpowiedzialności za:

   a) utratę przez Użytkownika danych lub szkody, w przypadku, kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku posługiwania się Urządzeniem Mobilnym, jego charakterystyki, funkcjonalności lub cech indywidulanych, bądź nieprawidłowego działania lub wad Urządzenia Mobilnego,

   b) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do Aplikacji, będące następstwem zdarzeń niezależnych od EKO-TANK lub leżących po stronie osób trzecich,


   c) skutki wynikłe z działania transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych oraz usług lokalizacyjnych,

   d) skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas procesu Rejestracji Użytkownika Aplikacji lub podczas korzystania z Aplikacji,

   e) utratę przez Użytkownika danych lub szkody, w przypadku, kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

   f) skutki niepoprawnego działania Aplikacji wynikającego z zainstalowania lub skonfigurowania Aplikacji niezgodnie ze wskazówkami lub będącego następstwem niezainstalowania wymaganych aktualizacji Aplikacji,

   g) utratę danych przez Użytkownika, chyba że utrata danych wynika z winy EKO-TANK,

   h) szkody pośrednie i następcze, a także utratę zysków, zarobku i utraconych korzyści, chyba że odpowiedzialność EKO-TANK wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

   i) skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązku należytej ostrożności, bezpieczeństwa lub regulaminów obowiązujących osoby przebywające na Stacjach Paliw.

  2. W zakresie objętym Regulaminem, EKO-TANK odpowiada za działanie Aplikacji i korzystanie z niej przez Użytkownika, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  3. Użytkownik akceptuje fakt, że dokładność informacji generowanych przez Aplikację lub dostępnych w Aplikacji może zależeć od treści, charakteru lub rodzaju danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji, jak też może zależeć od sposobu wprowadzenia tych danych do Aplikacji.

  4. EKO-TANK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Urządzeń Mobilnych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Aplikacji. Urządzenia Mobilne powinny spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

X. REKLAMACJE

  1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie dotyczącym korzystania z Aplikacji, w szczególności nieprawidłowego działania Aplikacji oraz w zakresie dotyczącym braku możliwości skorzystania z Usług lub ich nieprawidłowej realizacji. Reklamacje dotyczące Usług, w szczególności dotyczące działania Aplikacji rozpatruje EKO-TANK.

  2. Złożenie reklamacji wymaga wskazania co najmniej:

   a) danych Użytkownika (w szczególności imienia i nazwiska, firmy),

   b) adresu poczty elektronicznej oraz ewentualnie adreu do korespondencji (pocztowej),

   c) przedmiotu reklamacji w tym Stacji Paliw, której dotyczy,

   d) okoliczności uzasadniających reklamację.

  3. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.

  4. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: ul. Dworcowa 8D, Osie (86-150), z dopiskiem ,,EKO- TANK Aplikacja EKO-TANK” lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@ekotank.pl.

  5. EKO-TANK rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji i udziela Użytkownikowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej).