Zamówienia: +48 609 513 513 | Zamówienia w dni robocze w godz. 7:00-15:00

Polityka Cookies

Przez używanie eko-tank.pl / ekotank.pl serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Serwis eko-tank.pl / ekotank.pl używa ciasteczek w różnych celach:

by nasza strona działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu; do przechowywania produktów w koszyku; do analizy użycia strony, do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszą stronę i pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości; do identyfikacji klienta w celu realizacji zamówienia.

Jak długo przechowywane ciasteczka?

W naszym serwisie używane są dwa rodzaje ciasteczek – tymczasowe oraz stałe. Ciasteczka tymczasowe pozostają w Twojej przeglądarce na czas sesji. Ciasteczka stałe zostają zapisane w Twojej przeglądarce na dłuższy okres czasu (tydzień, miesiąc, rok lub więcej)

 

W jaki sposób zmienić ustawienia ciasteczek?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych jej obszarów bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania jej zawartości.

 

Ciasteczka podmiotów trzecich.

Serwis eko-tank.pl / ekotank.pl używa plików podmiotów trzecich (np. Facebook, Google, Twitter, X-Track, System FLOTA).

Zasady wykorzystywania tych plików są określone przez politykę prywatności wymienionych podmiotów.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  –  KLIENCI/KONTRAHENCI

 

Informacja od Administratora EKO-TANK sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane zprzetwarzaniem danych osobowych przez EKO-TANK sp. z o.o. z siedzibą w Osiu (dalej zwaną: „Administratorem”)::

 

1. Dane administratora danych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EKO-TANK sp. z o.o. ul. Rynek 6, 86-150 Osie, KRS: 0000053088, NIP 5591828206, REGON   .

09296979

 

2. Kontakt

Może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

– listownie na adres: EKO-TANK sp. z o.o. ul. Rynek 6, 86-150 Osie;

– telefonicznie: +48 52 33 24 948; poprzez fax: +48 52 33 39 077.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celurealizacji współpracy z Administratorem wynikającej z zawartych umów lub złożonych zamówień oraz w celu wykonania obowiązków/uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z ww. współpracą, jak również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

W sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie ofert, Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe dla celów kontaktu marketingowego.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie

następujących przepisów:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu realizacji postanowień łączącej

Panią/Pana z Administratorem umowy/umów (w tym

zamówienia/zamówień złożonego ustnie/drogą mailową);

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem przez Administratora obowiązków prawnych nałożonych w

szczególności przez przepisy rachunkowe i podatkowe;

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody w zakresie wszelkich danych, które zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie i świadomie

Administratorowi;

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na realizację celów wynikających

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

5. Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:

Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są bądź mogą być:

–  podmioty wspierające pracę Administratora w zakresie obsługi księgowej, prawnej i audytu finansowego;

–  podmioty wspierających pracę Administratora w zakresie systemów teleinformatycznych;

–  dostawcy usług poczty elektronicznej dla Administratora;

–  Poczta Polska, firmy kurierskie oraz transportowe współpracujące z Administratorem.

 

6. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji współpracy z Panią/Panem, jak również po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności dotyczący przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, przede wszystkim przepisów podatkowych.

 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane te będą przetwarzane, aż do ewentualnego odwołania zgody, a w każdym razie przez okres wskazany w treści udzielonej zgody, a przy jego braku przez okres 1 roku po zakończeniu współpracy.

 

7. Przysługujące Pani/Panu prawa:

Ma Pan/Pani prawo:

–  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 – do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

8. Informacja o wymogu podania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne do realizacji celów do jakich są zbierane.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane Administrator nie będzie podejmował w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

10. Przekazywanie danych do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

11. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w zw. ze stosowanym monitoringiem wizyjnym

na terenie stacji paliw EKO-TANK sp. z o.o. z siedzibą w Osiu – osoby spoza organizacji EKO-TANK sp. z o.o. –

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą stosowanego monitoringu wizyjnego jest EKO-TANK sp. z o.o. z siedzibą w Osiu, adres: ul. Rynek 6, 86-150 Osie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000053088 (zwana dalej: „Administratorem”). Dane kontaktowe Administratora: numer telefonu: +48 52 33 24 948 adres email: daneosobowe@eko-tank.pl.

 

b) Celem przetwarzania danych osobowych poprzez stosowany monitoring jest zapewnienie na terenie stacji paliw bezpieczeństwa osób oraz mienia, np. przed kradzieżą, pożarem i wszelkimi innymi niepożądanymi zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu na terenie stacji paliw oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia*, art. 22 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

 

c) Dostęp do nagrań z monitoringu (oprócz Administratora) mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora, podmiot dostarczający Administratorowi serwis internetowy „EKO-TANK FLOTA” oraz podmiot świadczący usługi ochroniarskie.

 

d) Nagranie będzie przechowywane maksymalnie przez okres do trzech miesięcy licząc od dnia nagrania. Po upływie wskazanego terminu dane podlegają usunięciu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nagranie będzie służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż nagranie może stanowić dowód w takim postępowanu – wówczas nagranie będzie przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

e) Każda osoba nagrywana ma prawo żądania od Administratora:

 

–  dostępu do nagrania, które jej dotyczy,

–  usunięcia nagrania, które jej dotyczy,

–  ograniczenia przetwarzania nagrania, które jej dotyczy,

–  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych za pomocą nagrania, które jej dotyczy.

 

f) Każda nagrana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w sytuacji, gdy uzna iż przetwarzanie jej danych za pośrednictwem monitoringu narusza Rozporządzenie*.

g) Dane osób nagrywanych nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

h) Monitoring obejmuje swoim zasięgiem cały teren stacji – zarówno obszar zewnętrzny jak i wnętrze budynku stacji, myjnię i parking.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1); tekst rozporządzenia dostępny na stronie internetowej pod adresem:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

 

 

Słowniczek:

a) Administrator Danych Osobowych – to podmiot któremu Pan/Pani powierzył/a dane osobowe, a który decyduje o celach i

sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

b) Przetwarzanie danych osobowych – to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub

niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.

c) Odbiorca – podmiot, któremu ujawnia Pana/Pani dane osobowe.